ประชุม กรรมการ ตท.11(เช้า)และ จปร.22(บ่าย) (6/60)

งานเลี้ยง ประชุม สัมนา ท่องเที่ยว

Moderator: สมาชิกหนุ่ม11, Webmaster

ple
แอดมิน
แอดมิน
โพสต์: 13373
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 เม.ย. 2011, 08:18
ที่อยู่: 55/126 หมู่บ้านโกลเดนอเวนิว ซอยประชาสุขสรรค์3 ถนนติวานนท์ นนท์บุรี
ติดต่อ:

ประชุม กรรมการ ตท.11(เช้า)และ จปร.22(บ่าย) (6/60)

โพสต์โดย ple » 20 ก.ย. 2017, 02:53

ประชุม กรรมการ ตท.11(เช้า)และ จปร.22(บ่าย)(6/60)


รูปภาพ


ชมภาพระหว่างการประชุม(กล้องแป๋วว)

https://youtu.be/GjmnyaTksdQ
"คุณตาเปิ้ล"

ple
แอดมิน
แอดมิน
โพสต์: 13373
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 เม.ย. 2011, 08:18
ที่อยู่: 55/126 หมู่บ้านโกลเดนอเวนิว ซอยประชาสุขสรรค์3 ถนนติวานนท์ นนท์บุรี
ติดต่อ:

Re: ประชุม กรรมการ ตท.11(6/60)

โพสต์โดย ple » 20 ก.ย. 2017, 10:36

วาระการประชุม กรรมการ ตท.11

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานกล่าวเปิดประชุม และเรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เหรัญญิก ชี้แจงเรื่องการเงิน
(พล.ท.กนก เนตระคเวสนะ)
๓.๒ ความคืบหน้า การเตรียมกิจกรรมทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกที่เสียชีวิต
๓.๓ ความคืบหน้า การเตรียมจัดงานสังสรรค์ ตท.๑๑ ประจาปี ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
----------------------------------
"คุณตาเปิ้ล"

ple
แอดมิน
แอดมิน
โพสต์: 13373
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 เม.ย. 2011, 08:18
ที่อยู่: 55/126 หมู่บ้านโกลเดนอเวนิว ซอยประชาสุขสรรค์3 ถนนติวานนท์ นนท์บุรี
ติดต่อ:

Re: ประชุม กรรมการ ตท.11(6/60)

โพสต์โดย ple » 20 ก.ย. 2017, 10:37

วาระการประชุม จปร.22
"คุณตาเปิ้ล"

ple
แอดมิน
แอดมิน
โพสต์: 13373
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 เม.ย. 2011, 08:18
ที่อยู่: 55/126 หมู่บ้านโกลเดนอเวนิว ซอยประชาสุขสรรค์3 ถนนติวานนท์ นนท์บุรี
ติดต่อ:

Re: ประชุม กรรมการ ตท.11(6/60)

โพสต์โดย ple » 20 ก.ย. 2017, 10:40

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๑ และที่ปรึกษา
ประจาปี ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องวิศุกรรม สโมสรกองทัพบก วิภาวดี

..................................

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานกล่าวเปิดประชุม และเรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เหรัญญิก ชี้แจงเรื่องการเงิน
(พล.ท.กนก เนตระคเวสนะ)
๓.๒ ความคืบหน้า การเตรียมกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกที่เสียชีวิต
๓.๓ ความคืบหน้า การเตรียมจัดงานสังสรรค์ ตท.๑๑ ประจาปี ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

----------------------------------

วาระที่ ๑ ประธานกล่าวเปิดประชุม และเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกอบวาระที่ ๒)
มติที่ประชุม
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เหรัญญิกชี้แจงเรื่องการเงิน
(รายละเอียดตามเอกสารจ่ายแยก)
มติที่ประชุม
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
๓.๒ ความคืบหน้า การเตรียมกิจกรรมทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกที่เสียชีวิต
จากมติที่ประประชุม ครั้งที่๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
ที่จะจัดกิจกรรมทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกที่เสียชีวิต ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง
พ่วงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความพร้อม และให้คณะทางานเสนองบประมาณ เพื่อ
คณะกรรมการจะได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
มติที่ประชุม
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
๓.๓ ความคืบหน้า การเตรียมจัดงานสังสรรค์ ตท.๑๑ ประจาปี ๒๕๖๐
จากมติที่ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เลขานุการได้ทาคาสั่ง
การจัดงานสังสรรค์ ตท.๑๑ ประจาปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้น ได้มีการตรวจพื้นที่ โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๖๐
ซึ่งได้รายละเอียด ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สถานที่ คณะกรรมการ ได้เดินทางไปที่นครนายก ดูเปรียบเทียบสถานที่ เช่นที่ ชลพฤกษ์
รีสอร์ท ภูเขางามรีสอร์ท สีดารีสอร์ท(ขับรถผ่าน) และที่อิงธารรีสอร์ท เห็นว่าที่อิงธารรีสอร์ท
เหมาะสมหลายด้าน เช่น ความใหม่ ห้องพักสะอาด ลานจัดงาน บรรยากาศดี ราคาที่พักเหมาะสม
ฯลฯ จึงตกลงใจใช้อิงธารรีสอร์ท เป็นที่จัดงาน

หลังจากนั้นได้ไปที่ รร.ตท. ที่ปลูกต้นพะยูง คณะกรรมการมีความเห็นว่าการที่จะขยับต้น
พะยูงออกไป เพื่อรักษาทัศนียภาพของบริเวณด้านหน้า รร.ตท.ก็ไม่ทาให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้เสียความ
เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นที่ดาเนินการไปแล้ว ส่วนที่ว่าน้าท่วมต้นไม้นั้น เป็นลักษณะน้านองขังอยู
เนื่องจากเป็นดินเหนียว ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคมากนัก ขึ้นอยู่กับการดูแลของเจ้าของสถานที่
มากกว่า
ส่วนการจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี นั้น ถ้าจะจัดในวันที่ ๑๒ มค.๖๑ คณะกรรมการ
เกรงว่าสมาชิก จะรีบกลับ และบางท่านอยากจะเล่นกอล์ฟต่อ ที่สนามรอยัลฮิลล์ ทาให้มีสมาชิก
เข้าที่ประชุมน้อยลง จึงเห็นว่าน่าจะประชุมที่ รร.ตท. ในวันที่ ๑๑ มค.๖๑ หลังจากกิจกรรม ๕๐ ปี
ตท.๑๑ เพราะมีเวลาเพียงพอ และสะดวกในเรื่องสถานที่ ที่จะจัดประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ จะได้ขอมติในการจัดกิจกรรม ตท.๑๑ ครบรอบ ๕๐ปี ในวันที่ ๑๑
มค.๖๑ เวลา ๐๙๓๐-๑๑๐๐ จะกาหนดกิจกรรมที่ห้องประชุม อย่างไรบ้าง เช่น วิดิทัศน์ กิจกรรม
ของรุ่น จัดผู้แทนไปแสดงมุทิตาจิต กับอดีต อาจารย์ที่บ้านท่าน ทาเป็นวิดิทัศน์ เผยแพร่ให้สมาชิก
ทราบ หรือมีอะไรที่สมควรจะเสนอ เช่น มอบโล่ที่ระลึกให้ รร.ตท.ฯลฯ
และขอให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายเสนองบประมาณ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกอบวาระที่ ๓.๓)
มติที่ประชุม
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุม
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
รายงานการประชุม
คณะกรรมการนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๑ และที่ปรึกษา
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐๐๐ น.
ณ ห้องวิศุกรรม สโมสร ทบ. วิภาวดี
.....................
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑.พล.ท.กฤษฎา ดวงอุไร (ประธานที่ประชุม)
๒.พล.ร.อ.สุรพงษ์ ชะระอ่า
๓.พล.อ.อ.สุทธิพล ศรีกังวาล
๔.พล.อ.อ.ภควัต รื่นพิพัฒน์
๕.พล.อ.ฉัตรชัย ธรรมรักษา
๖.พล.อ.อ.ทศพล สง่าเนตร
๗.พล.อ.ธา รงศักด์ิ ดีมงคล
๘.พล.อ.วีรากฤต แย้มวิบูล
๙.พล.อ.อภิชัย พิณสายแก้ว
๑๐.พล.อ.สิทธิพร ทับเที่ยง
๑๑.พล.อ.พลางกูร กล้าหาญ
๑๒.พล.ท.กนก เนตรคะเวสนะ
๑๓.พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช
๑๔.พล.อ.ท.สมเกียรติ ถนัดกิจ
๑๕.นายอิทธิเดช เกษมสุข
๑๖.พล.ท.ศุภโชติ กิตติเขมินทร์
๑๗.พล.อ.ธรรมรัชต์ เจริญกุล
๑๘.พล.ท.คณิต สารพานิช
๑๙.พล.อ.สุพจน์ จั่นเผื่อน
๒๐.พล.ต.ณรงค์ศักด์ิ อิสโรภาส
๒๑.พล.อ.วิศิษฐ บุศยารัศมี.
๒๒.พล.ต.ต.วิสูตร เกษมณี
๒๓.พล.ต.ต.สุรศักด์ิ ศานุจารย์
๒๔.พ.ต.อ.ยงยุทธ ภักดีมงคล
๒๕.พล.อ.ท.พันธุ์ศักด์ิ จินตสุวรรณ
๒๖.พล.ต.ท.เดชาวัต รามสมภพ
๒๗.พล.ต.เกียรติชัย เกรียงกิตติไกร
๒๘.พล.ท.สมบูรณ์ ศรีมณฑา
๒๙.พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ (เลขานุการ)

เปิดประชุมเวลา ๑๐๐๐ น.
วาระที่ ๑ ประธานกล่าวเปิดประชุม และชี้แจงเรื่องที่ให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกล่าวเปิดประชุม และกล่าวถึง ๕๐ ปี ที่มีพล.ต.ปิยะ สุวรรณพิมพ์ เป็น ผบ.รร.ตท.ที่เราผ่าน
จาก รร.ตท. เท่ากับครึ่งหนึ่งของชีวิตคน วันนี้จะมีการพิจารณาการจัดงาน โดยขอมติกว้างๆ เพื่อให้
คณะกรรมการจัดงานได้เริ่มวางแผนการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งรุ่นเราจะทา อะไรให้โรงเรียน คงต้องมีกิจกรรม
อะไรบ้าง รุ่นเรามีคนดี เราจะทา ประโยชน์ให้สังคม
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
มติที่ประชุมไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เหรัญญิกชี้แจงเรื่องการเงิน
๓.๑.๑ รองจ่ายเงินสนับสนุนตั้งแต่ ๑๕ กค..-๑๕ สค..๖๐ ดังนี้
-งบธุรการ (ค่าโน้ตบุ๊ค) เป็นเงิน ๒๗,๗๘๓ บาท
รวมถอนเงินจากงบธุรการ ๒๗,๗๘๓ บาท
-ตั้งจ่ายที่ พล.ท.สมบูรณ์ฯ (ไม่มีการใช้จ่าย) ๒๔,๕๐๐ บาท
๓.๑.๒ สรุปบัญชี(รายละเอียดอยู่ในเอกสารที่เหรัญญิกแจกจ่าย)
๓.๑.๒.๑ บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.
-นตท.รุ่นที่ ๑๑(สวัสดิการ) เป็นเงิน ๑๐,๕๗๐,๒๗๙.๘๒ บาท
-งบบริหาร นตท.รุ่นที่ ๑๑ เป็นเงิน๓,๔๓๓,๐๐๗.๔๔ บาท
-สวัสดิการพิเศษ นตท.รุ่นที่ ๑๑ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๑.๒.๒บัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย
-สวัสดิการ ตท.๑๑ เป็นเงิน ๑๒๖,๘๙๐.๑๐ บาท
-นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๑(บริหาร) เป็นเงิน ๑,๐๙๕,๐๒๙.๓๘ บาท
-พล.ท.กนก เนตระคเวสนะ(สวัสดิการพิเศษ) เป็นเงิน ๑๔๕,๕๒๑.๒๗ บาท
๓.๑.๓ สรุปผลการใช้จ่ายเงินของกรรมการ ตท.๑๑ในปี ๖๐
-งบสวัสดิการ ๕๙,๕๐๐ บาท

-งบธุรการ ๗๕,๐๐๙+๒๒,๕๘๐+๙,๖๑๔.๕๐+๑๒,๗๗๒+๒๗,๗๘๓=๑๔๗,๗๕๘.๕๐ บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ การเตรียมกิจกรรมทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกที่เสียชีวิต
จากมติที่ประประชุม ครั้งที่๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบที่จะจัด
กิจกรรมทา บุญอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกที่เสียชีวิต ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องพ่วงจินดา วัดพระ
ศรีมหาธาตุ บางเขน จึงขอกา หนดพิธีการ (คร่าวๆ) ดังนี้
๑๐๐๐ สมาชิก ตท.๑๑ และครอบครัว พร้อมที่ห้องพ่วงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุ
อาราธนาศีล และรับศีล สวดบังสุกุล ให้ผู้ที่เสียชีวิต
นายทะเบียนอ่านรายนามผู้ที่เสียชีวิต กรวดน้า
พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์
๑๑๐๐ พระสงฆ์ ฉันภัตตาหารเพล
๑๑๓๐ สมาชิก ตท.๑๑ และครอบครัว ร่วมรับประทานอาหาร
เสร็จพิธี
หมายเหตุ
-หลังเสร็จพิธี สมาชิกที่จะเล่นกอล์ฟ ให้ประสานในรายละเอียด
-ผู้เสียชีวิต เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล และให้แต่ละเหล่าเป็นผู้เชิญเข้าร่วมพิธี
-ให้ นนอ.๑๘ เป็นผู้รับผิดชอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเตรียมจัดงานสังสรรค์ ตท.๑๑ ประจาปี ๒๕๖๐
จากมติที่ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เลขานุการได้ร่างคา สั่ง การจัด
งานสังสรรค์ ตท.๑๑ ประจา ปี ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้หารือ และแก้ไขข้อความบางส่วน เช่น อา นาจหน้าที่ ของ
แต่ละฝ่ าย ให้กล่าวโดยเป็นภาพรวม เพื่อให้แต่ละฝ่ ายมีอา นาจในการพิจารณาและตัดสินใจโดยอิสระ จึงได้

แก้ไข และได้แต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการจัดงานส่วนใหญ่จะมาจากกรรมการรุ่น โดยความ
เห็นชอบของประธานเหล่าแล้ว
เลขานุการ ได้ชี้แจงแนวคิดในการจัดงาน ดังนี้
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
๐๙๓๐ ประชุมใหญ่สามัญประจา ปี ที่ ห้องประชุม รร.ตท.
๑๑๐๐ ชมวิดิทัศน์ เพื่อราลึกอดีต นตท.๑๑ ฯลฯ ชมกิจการ รร.ตท. และไปชมผลงานของ
ต้นไม้ที่รุ่นได้ปลูกต้นพะยูง
หลังจากนั้นให้ที่ประชุมพิจารณาว่า จะรับประทานอาหารกลางกลางวันที่ไหน จะเล่น
กอล์ฟ และทัศนศึกษา อย่างไร มื้อเย็น จะเลี้ยงที่ไหน พักที่ไหน ต่อไป
ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ จึงเป็นการขอนโยบายจากที่ประชุม เพื่อขอความชัดเจนในการจัดงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดงานของกรรมการแต่ละฝ่ าย จะได้จัดแผนงาน และกา หนดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการนาเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป
สมาชิกได้ชี้แจงความคิดเห็น ดังนี้
พล.ต.เกียรติชัยฯ ชี้แจงว่า รุ่น๑๐ เคยจัดงานเลี้ยงรุ่นที่ชลพฤกษ์รีสอร์ท จันทรารีสอร์ท
พล.ท.คณิจฯ ชี้แจงว่า สมาชิกบางคนมาลา บาก อาจจะมีคนมาน้อย
พล.อ.อ.ทศพลฯ ชี้แจงว่า ควรเชิญอาจารย์เก่าๆ มาร่วมงานด้วย
พล.อ.สุนัยฯ ชี้แจงว่าควรมีการมอบทุน เยี่ยมชม และกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์
พล.ร.อ.สุรพงษ์ฯ ชี้แจงว่างานนี้ควรมีงานเลี้ยง กีฬา กิจกรรมอื่นๆ และประชุมใหญ่สามัญ การจัด
งานเป็น ๒ วัน
พล.ต.ต.สุรศักด์ิฯ ชี้แจงว่า ควรมีวันสุกดิบ โดยรุ่นจัดที่พักในราคาพิเศษ

สรุปรูปแบบของงานจากผลการประชุม
เช้าถึงเที่ยง มีกิจกรรมที่ รร.ตท.
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ รร.ตท. หรือ รร.จปร.
บ่าย กิจกรรมกีฬา และทัศนศึกษา
เย็น งานเลี้ยง และพัก ที่รีสอร์ท
เช้าวันรุ่งขึ้น ประชุมใหญ่สามัญประจา ปี
ให้คณะกรรมการจัดงานที่แต่งตั้งไว้ไปพิจารณาในรายละเอียดที่ชัดเจน โดยการประชุมย่อยของ
คณะกรรมการจัดงาน และแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
-พล.อ.ฉัตรชัยฯ ชี้แจงว่าระเบียบการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยผู้ที่เป็น รมต.อาจจะได้รับโดยไม่ต้องเสนอชื่อ
-พล.อ.สุนัยฯ ชี้แจงว่ารุ่นเราควรทา สาธารณประโยชน์ เช่นการตั้งมูลนิธิตท.๑๑ เป็นต้น
ที่ประชุมรับทราบ
ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
.............................................
พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ ผู้จดรายงานการประชุม
กำหนดการงานสังสรรค์ ตท.๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๑
๐๗๐๐ รถบัสออกจาก สโมสร ทบ.วิภาวดี
๐๙๓๐ ถึง รร.ตท. (แต่งกายสุภาพ พร ้ อมเสื้อคลุม ติดโกโก้ ตท.๑๑)
-วางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย ์ ร.๕
-เข้าห้องประชุม รร.ตท. มีกิจกรรมครบรอบ ๕๐ ปี ตท.๑๑
(รายละเอียดจะกาหนดต่อไป)
๑๑๐๐ ประชุมใหญ่สามัญประจา ปี
๑๒๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน ที่
คลับเฮาส์ รร.จปร.
๑๓๐๐ แยกเป็น ๒ คณะ
-นักกอล์ฟ และเทนนิส ที่สนาม รร.จปร .หลังเลิก มีรถรับไปส่งที่อิงธารรีสอรท์
-นักท่องเที่ยว ขึ้นรถบัสที่จัดไว้จะพาไปที่พัก เพื่อเช็คอิน แล้ว จะไปทัศนศึกษา
(รายละเอียดที่จะไปทัศนศึกษา จะแจ้ง ให้ทราบต่อไป)
๑๗๐๐ ทั้ง ๒ คณะ เดินทางกลับ มาที่ อิงธารรีสอรท์
๑๘๓๐ เริ่มงานเลี้ยง ที่
อิงธารรีสอรท์ ( http://www.ingtarnresort.com )
๒๓๐๐ เลิกงาน
วนั ที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๑
๐๗๐๐ รับประทานอาหารเช้ าที่
อิงธารรีสอรท์
หลังรับประทานอาหารเช้ า จะแจ้ งเวลาขึ้นรถบัส เพื่อเดินทางกลับ มายัง สโมสร ทบ.
โดยสวัสดิภาพต่อไป
หมำยเหตุ
-สมาชิกที่จะจองที่พ ักแจ้ งร่วมกิจกรรม ตามความประสงค์ที่
http://www.noom11.com
-ค่าที่พ ัก ราคา ๑,๘๐๐ บาท ต่อหอ้ งต่อคืน
สมาชิกจ่าย ๑,๐๐๐ บาท ต่อหอ้ งต่อคืน
(ราคานี้ ไม่ว่าจะเป็ นวันที่
๑๐ หรือ ๑๑ หรือ ๑๒ มค.๖๑ ก็ตาม)
ส่วนสมาชิกที่มีพลขับจะจัดเป็ นที่พักรวม ในราคาคนละ ๓๐๐ บาท
-นักกอล ์ฟ สนามกอล ์ฟ รร.จปร.(เขาชะโงก) ในวันที่
๑๑ มค.๖๑
(ค่ากรีนฟี ๑๐๐,แคดดี้ ๓๐๐, รถคารท์ ๔๐๐)
สมาชิกที่เป็ นนักกอลฟ์ จ่าย ๕๐๐ บาท (สนาม รร.จปร.)
-ส่วนผู ้ที่จะเล่นกอล ์ฟ ในวันที่
๑๒ มค.๖๑ ที่สนามกอลฟ์ รอยัลฮิลล ์
(นอกโปรแกรม) ไดใ้ นราคา ๑,๔๕๐ บาท (รวมค่ากรีนฟี ,แคดดี้ และรถคารท์ แลว้ )
สมาชิกจ่ายเอง ๑,๔๕๐ บาท (สนามรอยัลฮิลล)์
-นักเทนนิส ไม่มีค่าใชจ้ ่าย
-นักท่องเที่ยว ค่าล่องแก่ง(ด้วยเรือยางสวมเสื้อชูชีพ) รุ่นรบั ผิดชอบค่าใชจ้ ่าย
สมาชิกไม่เสียค่าใชจ้ ่าย
-ผู ้ที่เดินทางไปเอง สามารถไปร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ ๐๙๓๐ ของวันที่
๑๑ มค.๖๑ และ
สามารถไปเช็คอินที่
อิงธารรีสอร ์ ท ได้ตั้ง แต่เวลา ๑๒๐๐ เป็ นตน้ ไป
ผูป้ ระสำนงำน
พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย ์ เลขานุการ ตท.๑๑/จปร.๒๒ โทร.081 836 0360
พล.ร.อ.ศิริชยั ขนิษฐกุล เลขานุการ นนร.๖๘ โทร.089 923 8946
พล.อ.ท.พันธุศ์ ักดิ ์ จินตสุวรรณ เลขานุการ นนอ.๑๘ โทร.081 623 9129
พล.ต.ต.วิสูตร เกตุมณี เลขานุการ นรต.๒๗ โทร.081 559 2432
แผนที่ อิงธำรรสี อรท์
"คุณตาเปิ้ล"

ple
แอดมิน
แอดมิน
โพสต์: 13373
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 เม.ย. 2011, 08:18
ที่อยู่: 55/126 หมู่บ้านโกลเดนอเวนิว ซอยประชาสุขสรรค์3 ถนนติวานนท์ นนท์บุรี
ติดต่อ:

Re: ประชุม กรรมการ ตท.11(เช้า)และ จปร.22(บ่าย) (6/60)

โพสต์โดย ple » 21 ก.ย. 2017, 17:43

คลิปประชุม กรรมการ ตท.11
เปิดประชุม กรรมการ ตท.11
https://youtu.be/tEuTvpwWhHY


พี่อ่ำพูดเรื่องการทำเสื้อ
https://youtu.be/9EfMdu6UEN8


พี่ทศพลเรื่องการเล่นเทนนิสที่ นครนายก
https://youtu.be/Jx6aEElmTPU


พี่หน่องแน่ะนำเรื่องการทำวิดีทัศน์
https://youtu.be/fD_mnkTM8Dk


พี่เงาะ เรื่องกำหนดการงานรุ่นที่ นครนายก
(เล่นกอล์ฟ,ล่องแก่ง)
https://youtu.be/Rzk4kmdeuuE


ต้อย(วิสูตรพี่)แจ้งเรื่องงานสังสรรค์ของ นรต.27 ประจำเดือน พ.ย.60(ที่สนามกอล์ฟบางพระ)
https://youtu.be/UFjrj2jkX-M


ต้อย(วิสูตรพี่) แน่ะนำการกำหนดวาระการประชุม
https://youtu.be/wL5Xz_pmZSs
"คุณตาเปิ้ล"

ple
แอดมิน
แอดมิน
โพสต์: 13373
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 เม.ย. 2011, 08:18
ที่อยู่: 55/126 หมู่บ้านโกลเดนอเวนิว ซอยประชาสุขสรรค์3 ถนนติวานนท์ นนท์บุรี
ติดต่อ:

Re: ประชุม กรรมการ ตท.11(เช้า)และ จปร.22(บ่าย) (6/60)

โพสต์โดย ple » 21 ก.ย. 2017, 17:43

พี่ต้อยเชิญนักกอล์ฟหนุ่ม11ร่วมเล่นกอล์ฟที่สนามบางพระ
https://youtu.be/JbPV1avDTpk


พี่หน่อย(ชัยกิจ)เรื่องการทำบุญ
https://youtu.be/RpULeis0R18


พี่หน่องแจ้งเรื่องปิ๋ว(ภรรยา พล.ต.ธานีฯ(ปุ่น)ป่วยหนัก
อยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรตืชั้น12/1(ห้องรวมฉุกเฉิน)
เยี่ยมได้เฉพาะตอนบ่ายไปแล้ว
https://youtu.be/DvjxX3afYQU
"คุณตาเปิ้ล"

ple
แอดมิน
แอดมิน
โพสต์: 13373
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 เม.ย. 2011, 08:18
ที่อยู่: 55/126 หมู่บ้านโกลเดนอเวนิว ซอยประชาสุขสรรค์3 ถนนติวานนท์ นนท์บุรี
ติดต่อ:

Re: ประชุม กรรมการ ตท.11(เช้า)และ จปร.22(บ่าย) (6/60)

โพสต์โดย ple » 21 ก.ย. 2017, 17:43

ประชุม จปร.22
11.พี่หน่องเปิดการประขุม จปร.22
https://youtu.be/O1qq0TwkPBA


12.พี่มังกรแจ้งเรื่องการส่งวาระสานส์ จปร.22(เดือน ก.ย.60)
https://youtu.be/qFxvTHBBbw0


13.มังกร แจ้งเรื่องการเล่นกอล์ฟที่ สนามเกียรติธานี(เมื่อ14ก.ย.60)ที่ผ่านมา
https://youtu.be/R_35UoIi_8s


14.พี่มังกรแจ้งเรื่องการจัดกอล์ฟ การกุศล จปร.22ที่อยุธยากอล์ฟคลับ(ในวันที่22พ.ย.60)
https://youtu.be/dtJd0PjcAGg
"คุณตาเปิ้ล"

ple
แอดมิน
แอดมิน
โพสต์: 13373
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 เม.ย. 2011, 08:18
ที่อยู่: 55/126 หมู่บ้านโกลเดนอเวนิว ซอยประชาสุขสรรค์3 ถนนติวานนท์ นนท์บุรี
ติดต่อ:

Re: ประชุม กรรมการ ตท.11(เช้า)และ จปร.22(บ่าย) (6/60)

โพสต์โดย ple » 21 ก.ย. 2017, 17:44

รับประทานกลางวัน
https://youtu.be/qxLCYZKY72Q


https://youtu.be/7WT0I8DqWp0
"คุณตาเปิ้ล"

ple
แอดมิน
แอดมิน
โพสต์: 13373
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 เม.ย. 2011, 08:18
ที่อยู่: 55/126 หมู่บ้านโกลเดนอเวนิว ซอยประชาสุขสรรค์3 ถนนติวานนท์ นนท์บุรี
ติดต่อ:

Re: ประชุม กรรมการ ตท.11(เช้า)และ จปร.22(บ่าย) (6/60)

โพสต์โดย ple » 21 ก.ย. 2017, 17:45

"คุณตาเปิ้ล"

ple
แอดมิน
แอดมิน
โพสต์: 13373
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 เม.ย. 2011, 08:18
ที่อยู่: 55/126 หมู่บ้านโกลเดนอเวนิว ซอยประชาสุขสรรค์3 ถนนติวานนท์ นนท์บุรี
ติดต่อ:

Re: ประชุม กรรมการ ตท.11(เช้า)และ จปร.22(บ่าย) (6/60)

โพสต์โดย ple » 21 ก.ย. 2017, 17:46

รูป(กล้อง แป๋วว)2
"คุณตาเปิ้ล"

ple
แอดมิน
แอดมิน
โพสต์: 13373
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 เม.ย. 2011, 08:18
ที่อยู่: 55/126 หมู่บ้านโกลเดนอเวนิว ซอยประชาสุขสรรค์3 ถนนติวานนท์ นนท์บุรี
ติดต่อ:

Re: ประชุม กรรมการ ตท.11(เช้า)และ จปร.22(บ่าย) (6/60)

โพสต์โดย ple » 22 ก.ย. 2017, 07:41

11:15 Sirichai.kha(V5) รูปภาพ
17:09 สุรพงษ์ ชะระอ่ำ
เรียน เพื่อนนายเรือ68
***ผมขอสรุปการจัดงานรุ่นฯ ตท.11 ประจำปี60เพื่อทราบและปฏิบัติดังนี้..
1.วันที่11พ.ย.60 งานทำบุญรุ่นฯและอุทิศให้เพื่อนที่จากไป ที่ วัดพระศรีมหาธาตุฯ กทม. 2.วันที่ 11 ม.ค.61:
0930-1100 พิธีการต่างๆที่ รร.ตท. จ.นครนายก (รวมภริยา)
1100-1200 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี (รวมภริยา)
1200-1300 รับประทานอาหารกลางวัน ที่ คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟ รร.จปร.
1300-1800 แยกย้ายตามกิจกรรมที่สมัครฯ คือ กอล์ฟ,เทนนิส,ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง,พักผ่อนปาร์ตี้ล่วงหน้าบริเวณสระน้ำที่พัก(รุ่นเปิดบาร์เล็กๆให้)...และ....กิจกรรมวัดดวงลับเฉพาะ.
1800-2300 งานเลี้ยงค่ำ บริเวณ สนามหญ้า อิงธารรีสอร์ท(ทีพัก)

วันที่ 12 ม.ค.61
-check out เวลา 1200
-กอล์ฟที่รอย้ลฮิล(งด)/อื่นๆ ตามอัธยาศรัย.
3.คณก.จัดงานส่วน ทร.(น.อ.พิชัยฯ) จะออกตารางการจองร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้เพื่อนๆจองตามอัธยาศรัย
***หมดเขตลงชื่อจองใน 31 ต.ค.60***
(เพื่อนนายเรือ68 ไม่ต้องไปลงชื่อจองใน web. หนุ่ม11).
4.รายละเอียดอื่นๆที่ต้องการทราบ สอบถามได้ตลอดเวลาคครับ.
--------จบข่าว----------
17:17 สุรพงษ์ ชะระอ่ำ ***นายเรือ68 บริหารจัดการ และ กำกับดูแล ในส่วนของกิจกรรมเลี้ยงค่ำ และ กีฬา....กิจกรรมอื่นๆ แต่ละเหล่าแยกดำเนินการ ตามคำสั่ง ตท.11ที่ประธานฯลงนามแล้ว.
17:54 สุรพงษ์ ชะระอ่ำ
***ในวาระครบ 50 ปี ตท.11 ..เห็นชอบให้จัดทำ "เสื้อยืดโปโล"
ในลักษณะ limited edition
...โดยมอบหมายให้นายเรือ68 ดำเนินการ ให้เสร็จทัน
และแจกจ่ายเพื่อใช้ในงานวันที่ 11 ม.ค. 61 ด้วย.
19:37 พิชัย 1168 ชาตินี้ไม่มีอีกแล้ว
ในโอกาสที่จะไปร่วมงาน 50 ปี นตท. 11 ใน 11/01/61
นายเรือ 68 และครอบครัวช่วยกันร่วมแสดงสปิริตไปงานกันเยอะๆนะครับ เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้กลับไปดูสถาบันอันทรงเกียรติ์ที่ได้ให้กำเหนิดกับพวกเราและร่วมสนุกกันนะครับ
19:38 พิชัย 1168 พรุ่งนี้ผมจะเริ่มสอบถามเพื่อนเป็นรายบุคคลนะครับ ช่วยรับโทรศัพท์ด้วยนะครับ
19:38 สุรพงษ์ ชะระอ่ำ สโลแกนการจัดงาน" ตท.11 50ปี ชาตินี้มีหนเดียว"...เพราะอีก 50 ปีคราวหน้า...คงไม่มีใครมาร่วมงานแล้ว....5555
2017.09.22 วันศุกร์
06:26 จาฤก รูปภาพ
06:26 จาฤก รูปภาพ
07:12 Chamrat รูปภาพ
07:34 niwat(ฮูก) รูปภาพ
"คุณตาเปิ้ล"

ple
แอดมิน
แอดมิน
โพสต์: 13373
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 เม.ย. 2011, 08:18
ที่อยู่: 55/126 หมู่บ้านโกลเดนอเวนิว ซอยประชาสุขสรรค์3 ถนนติวานนท์ นนท์บุรี
ติดต่อ:

Re: ประชุม กรรมการ ตท.11(เช้า)และ จปร.22(บ่าย) (6/60)

โพสต์โดย ple » 22 ก.ย. 2017, 08:04

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ จปร.22 เมื่อวันที่21กย.60 มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้

-ผลการจัดกอล์ฟตามวาระเมื่อ14กย.60ที่สนามกอล์ฟเกียรติธานี มีนักกอล์ฟลงเล่น43คน ยืมเงินไป50,000บาท ใช้จ่ายจริง25,000บาทเศษ

-กอล์ฟการกุศลจะจัดที่สนามอยุธยากอล์ฟคลับ ในวันที่22พย.60คาดว่าจะได้40-45ทีม ขณะนี้ได้แจกโบรชัวให้สมาชิกหาทีมแล้ว

-การทำพิธีเปิดและส่งมอบห้องประชุม จปร.22 ให้เลื่อนไปก่อนเพราะยังไม่พร้อม ส่วนงบประมาณที่จะสนับสนุน ในการปรนนิบัตรบำรุงให้คงสภาพ ที่ เสนอไว้นั้น ที่ประชุมเห็นว่าไม่ควรจะผูกพัน เนื่องจากเรามีภาระที่จะต้องดูแลสมาชิกด้านสวัสดิการอยู่เป็นประจำ จึงมีมติว่า"การดูแลสนับสนุนห้องประชุม จปร.22 ตามความจำเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ"

-คณะกรรมการเห็นว่าควรจัดกอล์ฟขอบคุณ หลังจากจัดกอล์ฟการกุศลไปแล้ว ในเดือน ธค.60 และจัดงานเลี้ยงประจำปีในเดือน ธค.นี้ โดยให้กรรมกา รฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบ จะจัดพร้อมกันหรือไม่ ตามความเหมาะสม

(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ยึดถือรายงานการประชุมเป็นหลัก)
"คุณตาเปิ้ล"


ผู้ใช้งานขณะนี้

สมาชิกกำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และบุคลทั่วไป 3